Kiryu Weapons Class

Chapter: Ken Suburi
Basic Ken Suburi
Chapter: Jo Suburi
Tsuki no Bu
Menuchikomi no Bu
Katate no Bu